TEHNOLES d.o.o..

Pesnica pri Mariboru 32D, 2211 Pesnica pri Mariboru

 

Matična številka: 5770262000

Davčna številka: SI 63666685

DDV zavezanec: DA

TRR: SI56 0312 1100 0529 627 (odprt 6.6.2011, SKB d.d.)  

Email: webshop@tehnoles.si

Tel: +386 2 655 44 44

 

S spletno trgovino www.tehnoles.si (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja družba TEHNOLES d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik« ali »prodajalec«).

 

Splošni pogoji poslovanja

 

    Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe TEHNOLES d.o.o., Pesnica pri Mariboru 32d, (v nadaljevanju »prodajalec«) so sestavni del vseh pogodb med prodajalcem in kupci (v nadaljevanju tudi »stranke«), ki poslujejo s prodajalcem.

    Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravnoposlovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med prodajalcem in stranko.

    Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), na podlagi priporočil GZS, evropske zakonodaje in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

    Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med prodajalcem in kupcem. Pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnih mestih prodajalca.

    Prodajalec posluje na poslovnem naslovu, ki je Pesnica pri Mariboru 32, 2211 Pesnica pri Mariboru.

    Stranke lahko prodajalca kontaktirajo tudi po telefonu na številko 02 655 44 44 ali preko elektronske pošte webshop@tehnoles.si.

    Pred uporabo spletne strani mora stranka pazljivo prebrati navedene splošno pogoje. Z uporabo te spletne strani se stranka strinja, da je seznanjena s pogoji poslovanja, varstvom osebnih podatkov in pravnim obvestilom.

    Polnoletnost je pogoj za veljavno oddajo naročila. Kupec z oddajo naročila potrjuje, da je starejši od 18 let in da je polno poslovno sposoben.

    Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice stranke ter poslovni odnos med prodajalcem in stranko. Stranka je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjena na splošne pogoje poslovanja, z oddajo naročila pa potrdi svojo seznanjenost z njimi.

    Prodajalec se zavezuje, da bodo stranki na spletni strani na voljo naslednje informacije:

    Podatki o podjetju (firma, sedež),

    Kontaktni podatki, ki stranki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo,

    Bistvene lastnosti blaga oziroma storitev,

    Dostopnost izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku – v kolikor pa tega prodajalec ne more zagotoviti, pa o tem v najkrajšem možnem času obvesti kupca),

    Pogoji dostave izdelka in način, kraj in okviren rok dostave,

    Cene, ki so jasno in nedvoumno določene in je iz njih razvidno ali že vsebujejo davke in stroške dostave ter druge morebitne dajatve,

    Plačilne pogoje, način plačila, okviren rok dostave in izvedbo storitev oziroma naročila,

    Časovno veljavnost morebitne izdane ponudbe,

    Rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe (za izdelke za katere je tak odstop mogoč) in pogoje za odstop ter strošek vračila izdelka za stranko,

    Pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno s kontaktnimi podatki osebe, ki obravnava pritožbo.

    Uporaba pojmov:

    Stranka oziroma kupec je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju s prodajalcem ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

    Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve prodajalca za osebne namene, oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitvene dejavnosti.

    Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga prodajalec ponudi stranki.

    Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.

    Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med prodajalcem in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga prodajalec pošlje stranki in ga ona sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

    Predmet pogodbe je lahko:

-    blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga prodajalca, vključno z individualiziranimi izdelki, posebej izdelanimi za določenega kupca,

-    storitve dostave, montaže.

-    Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitve, odstopa ali drugih informacije daje prodajalec preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Prodajalec obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko. Prodajalec snema, beleži oziroma shranjuje vsa sporočila.

    B2B je okrajšava izraza business-to-business ( eng. ). Označuje vrsto elektronskega poslovanja, ki se osredotoča na izmenjavo blaga, storitev in storitev med organizacijami. 

    B2C je model e- poslovanje, ki se osredotoča na izmenjavo blaga od ponudnika do končnega kupca.

    Delovni čas prodajalca je od ponedeljka do petka od 7:00 do 18:00 ure v poletnem delovnem času in od 7.00 do 17:00 v zimskem delovnem času. Sobota od 8:00 do 12:00 ure. Nedelja in prazniki zaprto.

 

Uporaba splošnih pogojev poslovanja

    Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med strankama.

    Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če prodajalec s tem izrecno soglaša.

    Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in prodajalcem. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji prodajalca. Če želi stranka poslovno sodelovati s prodajalcem in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.

    Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen, specialen akt.

    Predmetni splošni pogoji so neprestano dostopni na spletni povezavi:https://www.tehnoles.si/t-pogoji-poslovanja.aspx Dostopni so tudi na poslovnem naslovu prodajalca.

    S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta ali s potrditvijo naročila se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

    Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil o njihovem obstoju izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.

 Spremembe splošnih pogojev poslovanja

    Prodajalec se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani: tehnoles.si z datumom uveljavitve spremembe.

    Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.

    Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

    Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani.

    Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v [3] dneh po objavi spremembe podati svoje nestrinjanje. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

    V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima prodajalec pravico, da odstopi od pogodbe.

    Spremenjeni pogoji poslovanja so zavezujoči tudi za potrošnike, če je potrošnik na spremembo pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe.

    V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

 

Kolizija pravnih določb

    V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem prodajalca se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.

    Prodajalec in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

    V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov – fizičnih oseb, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.

Splošne določbe

    Stranka je dolžna obvestiti prodajalca o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastopa stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med prodajalcem in stranko.

    Prodajalec zbira nekatere osebne podatke strank: imena in priimke oziroma firme pravnih oseb, elektronski in navadni naslov ter telefonska številka. Prodajalec zbira podatke v primeru izvedbe nakupa, spletnega nakupa ter ob naročilu na e-novice in ostale e-publikacije. Prodajalec zbira podatke o kupčevem IP naslovu iz varnostnih razlogov.

    Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti prodajalca tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je prodajalec izdal pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru da prodajalec izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za namene vzdrževanja in nima pravice fotokopiranja in distribucije. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost prodajalca.

    Če v pogodbi med prodajalcem in stranko ni dogovorjeno drugače, si prodajalec pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice, do katerihkoli in vseh dokumentov, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in ali izvrševanjem pogodbe.

    Vse specifikacije in informacije, ki se nanašajo na težo, dimenzije, ceno, volumen, tehnične ali druge podatke, navedene v katalogih, ponudbah, reklamah, oglasih, fotografijah, cenikih, ali drugih podobnih oblikah, se štejejo zgolj kot vodiči oziroma informacije, ki niso nujne točne in zavezujoče. Te informacije nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za prodajalca. Stranka se ne more sklicevati na te oblike zapisov ali oglaševanja, ampak to velja zgolj za konkretno ponudbo ali že sklenjeno pogodbo.

    Prodajalec si pridružuje pravico do spremembe specifičnosti ali informacij iz te točke, brez predhodnega obvestila stranki, obvezujoči pa so zgolj v primeru, če so določeni v pogodbi.

    Prodajalca pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vsebujejo DDV.

    Prodajalca pri poslovanju s strankami zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Kadar govorimo o spletnem naročanju B2B so cene v oglaševalskih sporočilih označene v evrih in ne vsebujejo DDV.

    Tehnični podatki in izdelki, ki so predmet prodaje, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.

    Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e-novic, lahko to storijo na spletnem naslovu webshop@tehnoles.si.

Poslovna skrivnosti

    Pogodbe, sklenjene med prodajalcem in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih prodajalec posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni grafi, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti prodajalca ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

    Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo prodajalcu mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

Izdaja računa

Ob dostavi naročenih artiklov kupcu dostavimo tudi natisnjeno dobavnico. Račun prejme kupec naknadno po pošti ali e-pošti. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu.

Brezplača dostava blaga velja do 1. Fizicne ovire oziroma nerazlozeno.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

 

 

Cene

Cene v spletni trgovini se lahko razlikujejo od cen v prevzemnem mestu (Pesnica pri Mariboru 32D).

V spletni trgovini B2C so vse cene navedene z DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Vse cene v spletni trgovini veljajo za artikle na zalogi na dan oddaje naročila, za artikle brez zaloge se kupcu kreira aktualna ponudba na podlagi povpraševanja s strani kupca. Cene na artiklih brez zaloge lahko odstopajo od aktualnih prodajnih cen prodajalca.

V spletni trgovini B2B pa so vse cene izražene brez DDV.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo TEHNOLES d.o.o kupcu omogočil odstop od nakupa.

Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo.

Pri nakupu na prevzemnem mestu ni možna unovčitev darilnih bonov, bonusov promocijskih kod ipd., ki veljajo za spletno trgovino.

Avtorske pravice in odgovornost

    Za izdelavo blaga po naročilu kupec zagotavlja, da ima na vsem posredovanem materialu (slikovne datoteke ipd.) vse potrebne avtorske in intelektualne pravice. Za morebitne zlorabe je odgovoren kupec, ki v takšnih primerih nosi tudi vse posledice, ki bi utegnile nastati zaradi kršitve zakonov s področja avtorskih pravic in industrijske lastnine.

    Kupec je odgovoren za škodo, ki prodajalcu nastane zaradi zlorabe. V primeru da je zoper prodajalca zaradi kršitev kupca uveden kazenski ali kakršnkoli drug pravni postopek, je naročnik dolžan vstopiti v ta postopek namesto prodajalca in mu povrniti vso škodo, ki bi mu zaradi takšnega postopka nastala.

    Kupec z oddajo naročila zagotavlja, da vsebina posredovanega materiala ne krši kazenskopravne zakonodaje RS. Prodajalec se zavezuje, da bo v primerih, ko bi prišlo do takih kršitev, o tem nemudoma obvestil organe za kazenski pregon.

 

Pritožbeni postopek in reševanje sporov


Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med prodajalcem in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež prodajalca.

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec ima vzpostavljen učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Obrazec za Odstop od pogodbe artiklov je uporabniku na voljo tu (PDF). Pritožba se odda prek e-poštnega naslova webshop@tehnoles.si. Postopek obravnavanja pritožb je zaupen.


Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prodajalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Prodajalec bo kupcu v 15 delovnih dneh potrdil prejem pritožbe, ter sporočil kupcu, kako bo potekala obravnava.

Skladno z zakonskimi normativi prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma je na voljo tukaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL


    Predmetna ureditev je v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

ODVEZA ODGOVORNOSTI

    Prodajalec se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla (v primeru ko ne gre za izdelek izdelan po naročilu kupca).

    Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Prodajalec si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

Prodajalec si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročeni izdelki niso več dobavljivi, če ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani takoj obveščena.

    Stranka si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka v skladu z 46. člen OZ. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene ter stranka v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.Zadnja sprememba: 1.1.2024